Episodes

Matthew 22:15-22 (Sermon Text); Proverbs 8:11-22; Philippians 3:17-21

Matthew 18:21-35 (Sermon Text); Micah 6:6-8; Philippians 1:3-11

Matthew 5:1-12 (Sermon Text); Revelation 7:9-17; 1 John 3:1-3

John 8:31-36 (Sermon Text); Revelation 14:6-7; Romans 3:19-28

Matthew 9:1-8 (Sermon Text); Genesis 28:10-17; Ephesians 4:22-28

Matthew 22:34-46 (Sermon Text); Deuteronomy 10:12-21; 1 Corinthians 1:1-9

Luke 14:1-11 (Sermon Text); Proverbs 25:6-14; Ephesians 4:1-6

Luke 7:11-17 (Sermon Text); 1 Kings 17:17-24; Ephesians 3:13-21

Matthew 6:24-34 (Sermon Text); 1 Kings 17:8-16; Galatians 5:25-6:10

Luke 17:11-19 (Sermon Text); Proverbs 4:10-23; Galatians 5:16-24

- Older Episodes »

Play this podcast on Podbean App